Zorg - algemeen

Zorg voor het graan

Basisschool: een zorgteam voor kinderen met leerproblemen

Het zorgteam ondersteunt de leerkrachten door de zorgvraag van een aantal kinderen samen op te volgen. Per lagere school-klas gaat eenzelfde zorgpersoon mee op weg doorheen de jaren. Ook in het kleuterhuis is een zorgpersoon actief.

De aanpak van leerproblemen verloopt als volgt:

  • De leerkracht signaleert het probleem aan iemand van het zorgteam
  • Afhankelijk van de complexiteit van het probleem kan de zorgpersoon zelf de diagnose stellen of vraagt hierbij hulp aan een antroposofisch arts of wordt de diagnose gesteld door een andere deskundige van buiten de school .
  • Voor een tijdelijke ondersteuning kan de leerling geholpen worden door de mensen van het zorgteam.
  • Voor een langdurige ondersteuning en bij complexere problemen worden de ouders doorverwezen naar externe hulpverleners.
  • Deze hulp wordt aan het klasgebeuren gelinkt en opgevolgd via het organiseren van M.D.O.’s (Multi Disciplinair Overleg), waarop de ouders, de therapeut, de klasleerkracht, een C.L.B.-medewerker en de zorgpersoon van die klas aanwezig zijn.
  • Wanneer blijkt dat, ondanks alle ondersteuning of gezien de problematiek, duidelijk wordt dat wij als school geen antwoord kunnen geven op de zorgvraag van het kind, dan wordt samen met de ouders en met de steun van het  C.L.B. gezocht naar een andere school.

Middelbaar: elke leerkracht is een zorgleerkracht!

De school kiest voor een zorgbreed onderwijs. In zorgbreed onderwijs staat goed onderwijs aan alle leerlingen centraal. Het hele schoolteam wil optimale ontwikkelingskansen creëren voor kinderen en jongeren. Dat wil zeggen dat het omgaan met verschillen en differentiëren in deze fase door de leerkrachten zelf gebeurt.

 

Hierbij hanteert de school een positieve benadering van de talenten van de leerlingen. Steinerpedagogie is bovendien ontwikkelingsonderwijs waarbij ieder kind in het ontwikkelen, naar zijn of haar vermogen, wordt ondersteund. Dit gebeurt op cognitief vlak, maar ook in het gebied van het socio-emotioneel welzijn en op het niveau van studiemethode en leerstijl.

 

Het zorgbeleid van de school wordt gedragen door het hele schoolteam. Het is voor iedereen duidelijk en wordt consequent toegepast. De school reflecteert regelmatig over haar zorgbeleid, voorziet structureel overleg om dit beleid vorm te geven, stuurt systematisch bij en zet in op professionalisering.

Voor een overzicht van de zorg, klik hier!

Login